ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರಂ (ರಿ.)

ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೨೮

Sri Ganesha Mandiram,

Thyagaraja Nagar, Bangalore -560028