ಗೌತಮಾದಿ ಮುನಿವೃಂದ ವಿರಚಿತ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌

॥ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ಕಮಲಾಕಾಂತಹೃದಯ, ಹೃದಯಾನಂದವರ್ಧನ ॥ ಕಮಲಾಕಾಂತನಮಿತ, ಕಮಲಾಸುರನಾಶನ ॥೧॥ ಕಮಲಾಸೇನಿತಪದ, ಜಯ, ತ್ವಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥ ಕಮಲಾಸನವಂದ್ಯೇಶ್ವ ಕಮಲಾಕರಶೀತಲ ॥೨॥ ಕಮಲಾಂಕಸುಪಾದಾಬ್ಜ, ಕಮಲಾಂಕಿತಸತ್ಕರ ॥ ಕಮಲಾಬಂಧುತಿಲಕ, ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥೩॥ ಕಮಲಾಸೂನುರಿಪುಜ, ಕಮಲಾಸೂನುಸುಂದರ ॥ ಕಮಲಾಪಿತೃರತ್ನಾನಾಂ ಮಾಲಯಾ ಸರಿಶೋಭಿತ ॥೪॥ ಕಮಲಾಸುರಬಾಣಾನಾಂ ಕಮಲೇನ ನಿವಾರಕ ॥ ಕಮಲಾಕ್ರಾಂತಕಮಲಕೋಶಜಿತ್ಕರಪಂಕಜ ॥೫॥ ಕಮಲಾಪತಿಹಸ್ತಸ್ಥ Read More