ಗಣಪತಿ ಪದಯುಗಮ್

ಗಣಪತಿ ಪದಯುಗಮಾಶ್ರಯ ಸತತಂ । ವಿಘ್ನವಿದಾರಣ ದಕ್ಷಂ ।। ಇಂದ್ರಾದಿದೇವ ವರದಾನವ ಸಂಘೈಃ । ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಸಂಸ್ತುತ ಯುಗಳಂ ।। ವಿಘ್ನದ್ವಾಂತ ವಿನಾಶನ ಭಾನುಂ । ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಪೋಶಂ ।। ತವಶುಭ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ । ದಿವಿಷದಮುಖ್ಯಾಸ್ಸರ್ವೇ ।। ಮುಕ್ತಾಸ್ತವ ಕೃಪಯಾ ಚ । ಜಣಗಣ ಈಪ್ಸಿತ ದಾಯಕಮನಿಶಮ್ । ಮೂಷಕವಾಹನಮೀಶಂ ।। ಪ್ರಣುಮಃ Read More

ಗೌತಮಾದಿ ಮುನಿವೃಂದ ವಿರಚಿತ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌

॥ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ ಕಮಲಾಕಾಂತಹೃದಯ, ಹೃದಯಾನಂದವರ್ಧನ ॥ ಕಮಲಾಕಾಂತನಮಿತ, ಕಮಲಾಸುರನಾಶನ ॥೧॥ ಕಮಲಾಸೇವಿತಪದ, ಜಯ, ತ್ವಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥ ಕಮಲಾಸನವಂದ್ಯೇಶ ಕಮಲಾಕರಶೀತಲ ॥೨॥ ಕಮಲಾಂಕಸುಪಾದಾಬ್ಜ, ಕಮಲಾಂಕಿತಸತ್ಕರ ॥ ಕಮಲಾಬಂಧುತಿಲಕ, ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥೩॥ ಕಮಲಾಸೂನುರಿಪುಜ, ಕಮಲಾಸೂನುಸುಂದರ ॥ ಕಮಲಾಪಿತೃರತ್ನಾನಾಂ ಮಾಲಯಾ ಪರಿಶೋಭಿತ ॥೪॥ ಕಮಲಾಸುರಬಾಣಾನಾಂ ಕಮಲೇನ ನಿವಾರಕ ॥ ಕಮಲಾಕ್ರಾಂತಕಮಲಕೋಶಜಿತ್ಕರಪಂಕಜ ॥೫॥ ಕಮಲಾಪತಿಹಸ್ತಸ್ಥ Read More