॥ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಕಮಲಾಕಾಂತಹೃದಯ, ಹೃದಯಾನಂದವರ್ಧನ ॥
ಕಮಲಾಕಾಂತನಮಿತ, ಕಮಲಾಸುರನಾಶನ ॥೧॥
ಕಮಲಾಸೇನಿತಪದ, ಜಯ, ತ್ವಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥
ಕಮಲಾಸನವಂದ್ಯೇಶ್ವ ಕಮಲಾಕರಶೀತಲ ॥೨॥
ಕಮಲಾಂಕಸುಪಾದಾಬ್ಜ, ಕಮಲಾಂಕಿತಸತ್ಕರ ॥
ಕಮಲಾಬಂಧುತಿಲಕ, ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥೩॥
ಕಮಲಾಸೂನುರಿಪುಜ, ಕಮಲಾಸೂನುಸುಂದರ ॥
ಕಮಲಾಪಿತೃರತ್ನಾನಾಂ ಮಾಲಯಾ ಸರಿಶೋಭಿತ ॥೪॥
ಕಮಲಾಸುರಬಾಣಾನಾಂ ಕಮಲೇನ ನಿವಾರಕ ॥
ಕಮಲಾಕ್ರಾಂತಕಮಲಕೋಶಜಿತ್ಕರಪಂಕಜ ॥೫॥
ಕಮಲಾಪತಿಹಸ್ತಸ್ಥ ಪದ್ಮಕೋಶನಿಭೇಶ್ಷಣ ॥
ಸರ್ವಹೃತ್ಕಮಲಾನಂದ ಜಯ ಸರ್ವಾಘನಾಶನ ॥೬॥
ಕಮಲಾಂಕುಶಹಸ್ತಸ್ಥ ಜಯ ವಿಘ್ನುಹರಾವ್ಯಯ ॥೩॥