॥ ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಕಮಲಾಕಾಂತಹೃದಯ, ಹೃದಯಾನಂದವರ್ಧನ ॥
ಕಮಲಾಕಾಂತನಮಿತ, ಕಮಲಾಸುರನಾಶನ ॥೧॥
ಕಮಲಾಸೇವಿತಪದ, ಜಯ, ತ್ವಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥
ಕಮಲಾಸನವಂದ್ಯೇಶ ಕಮಲಾಕರಶೀತಲ ॥೨॥
ಕಮಲಾಂಕಸುಪಾದಾಬ್ಜ, ಕಮಲಾಂಕಿತಸತ್ಕರ ॥
ಕಮಲಾಬಂಧುತಿಲಕ, ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಮಲಾಪ್ರದ ॥೩॥
ಕಮಲಾಸೂನುರಿಪುಜ, ಕಮಲಾಸೂನುಸುಂದರ ॥
ಕಮಲಾಪಿತೃರತ್ನಾನಾಂ ಮಾಲಯಾ ಪರಿಶೋಭಿತ ॥೪॥
ಕಮಲಾಸುರಬಾಣಾನಾಂ ಕಮಲೇನ ನಿವಾರಕ ॥
ಕಮಲಾಕ್ರಾಂತಕಮಲಕೋಶಜಿತ್ಕರಪಂಕಜ ॥೫॥
ಕಮಲಾಪತಿಹಸ್ತಸ್ಥ ಪದ್ಮಕೋಶನಿಭೇಶ್ಷಣ ॥
ಸರ್ವಹೃತ್ಕಮಲಾನಂದ ಜಯ ಸರ್ವಾಘನಾಶನ ॥೬॥
ಕಮಲಾಂಕುಶಹಸ್ತಸ್ಥ ಜಯ ವಿಘ್ನುಹರಾವ್ಯಯ ॥೩॥

One thought on “ಗೌತಮಾದಿ ಮುನಿವೃಂದ ವಿರಚಿತ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌”

  1. ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.